Privacyverklaring De Opruimspecialist

De Opruimspecialist kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u:

 • gebruikmaakt van de diensten van De Opruimspecialist;
 • producten afneemt bij De Opruimspecialist;
 • telefonisch, per e-mail of via sociale media informatie inwint;
 • een connectie heeft met Linda Groen via LinkedIn.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt als u gebruikmaakt van de diensten van De Opruimspecialist:
1. Uw voorletters en/of voornaam en achternaam
2. Uw adres, huisnummer, postcode, woonplaats
3. Uw telefoonnummer(s): vast en/of mobiel
4. Uw e-mailadres
5. Uw website-adres
6. Uw geslacht
7. Uw betaalgegevens
8. Uw bedrijfsnaam
Worden de diensten betaald uit de Wmo, dan worden daarnaast ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:
9. SVB-klantnummer
10. BSN
De onderstaande persoonsgegevens worden bij het afnemen van producten verwerkt:
1. Uw voorletters en/of voornaam en achternaam
2. Uw postadres
3. Uw betaalgegevens
De onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt als u telefonisch, per e-mail of via sociale media informatie inwint bij De Opruimspecialist:
1. Uw voorletters en/of voornaam en achternaam
2. Uw adres, huisnummer, postcode, woonplaats
3. Uw telefoonnummer(s): vast en/of mobiel
4. Uw e-mailadres
5. Uw bedrijfsnaam

Waarom De Opruimspecialist deze gegevens nodig heeft
De Opruimspecialist verwerkt uw persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor:

 • de uitvoering van de overeenkomst van opdracht of de zorgovereenkomst;
 • het nakomen van de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar;
 • het bezorgen van boeken;
 • de behandeling van uw informatieverzoek.

Wat zijn de gevolgen van het niet verstrekken van uw gegevens?
Als u uw gegevens niet wilt verstrekken, ondanks dat dit wettelijk of contractueel verplicht is of een noodzakelijke voorwaarde is, heeft dat de onderstaande gevolgen:

 • de overeenkomst van opdracht kan niet worden uitgevoerd;
 • zonder SVB-klantnummer en/of BSN kan de zorgovereenkomst niet worden uitgevoerd;
 • producten kunnen niet verzonden en gefactureerd worden;
 • uw informatieverzoek kan niet in behandeling worden genomen.Hoe lang worden gegevens bewaard?
De Opruimspecialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

U maakt gebruik van de diensten van De Opruimspecialist U neemt producten af bij De Opruimspecialist U wint telefonisch, per e-mail of via sociale media informatie in bij De Opruimspecialist U volgt De Opruimspecialist via LinkedIn
Uw gegevens worden tenminste 7 jaar bewaard na het beëindigen van de overeenkomst. Binnen 1 jaar na het verlopen van deze wettelijke verplichting, worden de gegevens verwijderd. Uw gegevens worden tenminste 7 jaar bewaard na het verzenden van de producten.
Binnen 1 jaar na het verlopen van deze wettelijke verplichting, worden de gegevens verwijderd.
Uw gegevens worden tenminste 7 jaar bewaard na het laatste contact. Binnen 1 jaar na het verlopen van deze wettelijke verplichting, worden de gegevens verwijderd. Uw gegevens worden door De Opruimspecialist niet verwerkt en bewaard. Leest u de privacy-verklaring van LinkedIn om te zien wat zij met uw gegevens doen.Worden uw gegevens gedeeld?
De Opruimspecialist verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming.

In kaart brengen websitebezoek www.opruimspecialist.nl
De Opruimspecialist maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website www.opruimspecialist.nl gebruiken. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan De Opruimspecialist ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan De Opruimspecialist aanpassingen maken op de website en/of in de serviceverlening. Het IP-adres van bezoekers is geanonimiseerd. De Opruimspecialist heeft een zogenaamde bewerkersovereenkomst met de aanbieder van Google Analytics (Google). Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De bewaarperiode van gegevens die u verzendt door de website te bezoeken, is 14 maanden.

Links naar externe sites
Op de webpagina's van De Opruimspecialist bevinden zich links naar externe websites. De Opruimspecialist is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina's.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (mits dat niet strijdig is met wettelijke verplichtingen). U hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij De Opruimspecialist een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die De Opruimspecialist van u heeft naar u of een door u aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee zodat zeker is dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens mailen naar: privacy@opruimspecialist.nl. De Opruimspecialist zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Bent u niet tevreden met de manier waarop De Opruimspecilaist is omgesprongen met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
De Opruimspecialist neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Opruimspecialist verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact op door een e-mail te sturen aan privacy@opruimspecialist.nl.

Aanpassen privacyverklaring
De Opruimspecialist behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

7 januari 2022

 
Heel erg bedankt voor je geduld, adviezen en de inspirerende gesprekken.

Mevrouw M.-L.